วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด •การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต - ชีววิทยา Biology

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
        การสืบพันธุ์ แบ่งออกเป็น

1. แบบไม่อาศัยเพศ
- การแบ่งตัวออกเป็นสองส่วน (BINARY FISSION) พบในอะมีบา พารามีเซียม และ แบคทีเรีย
- การแตกหน่อ (BUDDING) พบในยีสต์ และ ไฮดรา
- การงอกใหม่ (REGENERATION) พบในพลานาเรีย และ ดาวทะเล

2. แบบอาศัยเพศ
ก. การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน
- พลานาเรียและไส้เดือนดินต้องผสมข้ามตัวเนื่องจากไข่และอสุจิสุกไม่พร้อมกัน
- ไฮดรา สามารถผสมได้ทั้งภายในตัวเดียวกันและข้ามตัว

ตัวอย่างข้อสอบ
      สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้มีการสืบพันธุ์แบบ TRANSVERSE BINARY FISSION
ก. ไฮดรา
ข. ยูกลีนา
ค. พารามีเซียม
ง. อะมีบา
ตอบ ค.

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วย

** อัณฑะ มีถุงหุ้มอัณฑะทำหน้าที่ปรับอุณภูมิให้เหมาะสมต่อการสร้างตัวอสุจิ (ประมาณ 33-34 องศาสเซลเซียส)
- SEMINIFEROUS TUBULE ทำหน้าที่สร้างตัวอสุจิ
- EPIDIDYMIS เป็นที่พักตัวอสุจิ
- SEMINAL VESICLE ทำหน้าที่สร้างน้ำเลี้ยงตัวอสุจิ
- ต่อมลูกหมาก ทำหน้าที่สร้างสารที่เป็นเบส
- ต่อมคาวเปอร์ ทำหน้าที่สร้างสารหล่อลื่น
** องคชาติ
** อสุจิ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
1. ส่วนหัว (HEAD) ประกอบด้วยนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่ มี ACROSOME เป็นถุงที่บรรจุเอนไซม์ สำหรับสลายเยื่อหุ้มเซลล์ไข่ อยู่ด้านหน้า
2. ส่วนกลาง (MIDDLE PIECE) เป็นส่วนของไมโตรคอนเดรีย ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานสำหรับการเคลื่อนไหว
3. ส่วนหางเป็นไมโครทูบูล ทำหน้าที่ในการโบกพัดเพื่อการเคลื่อนที่

ข้อควรจำ
     น้ำกาม(Semen) คือสารที่หลั่งจากต่อมต่างๆ ภายในอัณฑะ ประกอบด้วย อสุจิ น้ำเลี้ยงอสุจิ สารที่เป็นเบส และสารหล่อลื่น

ตัวอย่างข้อสอบ
       สารใดที่สร้างจากต่อมลูกหมาก
ก. ตัวอสุจิ
ข. อาหารของตัวอสุจิ
ค. สารซึ่งมีสมบัติเป็นเบสอย่างอ่อน
ง. สารซึ่งช่วยหล่อลื่นทำให้อสุจิเคลื่อนที่ได้สะดวก
ตอบ ค.

    ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
มดลูก ประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้นคือ
1. ชั้นใน (ENDOMETRIUM) เป็นชั้นที่มีการสร้างรก เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนก๊าซและส่งอาหารให้ตัวอ่อน
2. ชั้นกลาง (MYOMETRIUM) เป็นชั้นที่เป็นกล้ามเนื้อให้ความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้มดลูกขยายตัวได้ขณะตั้งครรภ์ และบีบตัวให้ทารกออกมาขณะคลอด (โดยการกระตุ้นของฮอร์โมน OXYTOCIN)
3. ชั้นนอก (SEROUS MEMBRANE) ผนังชั้นนอกสุด เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

กระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
        การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบ ยังผลให้เนื้อเยื่อมีความซับซ้อนขึ้น หรือสมบูรณ์ขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างและหน้าที่การทำงาน การเจริญเติบโตเกี่ยวข้องกับขบวนการต่างๆต่อไปนี้คือ
1. การเพิ่มจำนวนเซลล์(CELL MULTIPLICATION)
2. การเจริญเติบโต (GROWTH)
3. การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ (CELL DIFFERENTIATION)
4. การเกิดรูปร่างที่แน่นอน(MORPHOGENESIS)

ข้อควรจำ
        เซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกัน เช่น เซลล์บางชนิดจะมีการ
เจริญขึ้นตลอดชีวิต เช่น หนังกำพร้า อสุจิ เยื่อบุผิวเซลล์ปอด เซลล์หัวใจ เป็นต้น

ตัวอย่างข้อสอบ
      เซลล์ชนิดใดที่อยู่ในสภาพอินเตอร์เฟสตลอดเวลา
ก. เซลล์เยื่อบุผิวลำไส้
ข. เซลล์รับแสงของนัยน์ตา
ค. เซลล์ที่อยู่ขอบนอกของตับ
ง. เซลล์สเปอร์มาโตโกเนียม
ตอบ ข.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น