วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร - เคมี chemistry

ผลผลิตที่ได้ในทางปฏิบัติ (actual yield)
    ซึ่งเป็นผลผลิตจริง ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการนั้น ตามปกติจะได้น้อยกว่าทฤษฎี ดังนั้นการรายงานผล จะเปรียบเทียบค่าที่ได้ตามทฤษฎี กับที่ได้จริงในรูปของร้อยละ ซึ่งจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้


                     ผลผลิตร้อยละ = ผลผลิตจริง x 100 / ผลผลิตตามทฤษฎี
ซึ่งผลผลิตร้อยละที่ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดยในการคำนวณหน่วยของผลผลิตจริง และผลผลิตตามทฤษฎี อาจจะอยู่ในรูปของโมล หน่วยน้ำหนัก หรือปริมาตรก็ได้ แต่ต้องเป็นหน่วยเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น