วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มวลอะตอม และมวลโมเลกุล - เคมี chemistry

มวลอะตอมของธาตุ
     เป็นค่าตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างมวลของธาตุ 1 อะตอม กับ มวลของธาตุ C-12, 1 อะตอม จะไม่มีหน่วย


มวลของธาตุ 1 อะตอม หมายถึง ตัวเลขที่แสดงให้ทราบว่าธาตุนั้น 1 อะตอมจะมีกี่กรัม

มวลของ C-12, 1 อะตอม ( C ในธรรมชาติมีหลายไอโซโทป เช่น C-12, C-13, C-14 ซึ่งแต่ละไอโซโทปมีมวลไม่เท่ากัน) มวลของคาร์บอนที่มีไอโซโทป 12 จำนวน 1 อะตอม มีค่าเท่ากับ 12 x 1.66 x 10 ยกกำลัง -24 กรัม

มวลของ C-12, 1 อะตอม กำหนดให้มีมวล = 12 amn (atomic mass unit)

ดังนั้น 1 amn = 1.66 x 10 ยกกำลัง-24 กรัม


การอธิบายความหมายของมวลอะตอม
1.มวลอะตอมของธาตุแคลเซียม = 40.1 หมายความว่า
1) ธาตุแคลเซียมจำนวน 1 อะตอมเป็น 40.1 เท่าของ หรืออธิบายได้ว่า
2) แคลเซียม 1 อะตอม มีมวล = 40.1 (atomic mass unit) หรือ แปลงให้เป็นกรัมดังนี้
3) แคลเซียม 1 อะตอม มีมวล 40.1 x 1.66 x 10-24 กรัม

2.มวลอะตอมของกำมะถัน = 32 หมายความว่า
ธาตุกำมะถันจำนวน 1 อะตอมมีมวลเป็น 32 เท่าของ
หรือ กำมะถัน 1 อะตอม มีมวล 32 amn
หรือ กำมะถัน 1 อะตอม มีมวล 32 x 1.66 x 10-24 กรัม


มวลโมเลกุล
   โมเลกุล หมายถึง อนุภาคที่เล็กที่สุดของสสาร เกิดจากอะตอมของธาตุต่างๆ มารวมกันทางเคมี เช่น NaCl , HF , HCN , KI , HCl

พวกโมเลกุลของก๊าซเฉื่อย เช่น He, Ne, Ar, Kr, Xe, และRn
1โมเลกุล ประกอบด้วย 1 อะตอม (mono atomic molecule)
มวลโมเลกุลของสารใดๆ เป็นค่าเปรียบเทียบกับมวลของคาร์บอน 1 อะตอม เช่นเดียวกับ มวลอะตอม
เช่น มวลโมเลกุลของ HCl = 36.5 หมายความว่า HCl 1 โมเลกุลมีมวลเป็น 36.5 เท่าของ มวล C-12, 1 อะตอม

การหาโมเลกุลจากมวลอะตอมของธาตุ
หลักการ

1.ต้องทราบ สูตรโมเลกุลของสารประกอบนั้นๆ ว่าสารประกอบด้วยธาตุใดบ้างและอย่างละกี่อะตอม (เขียนสูตรโมเลกุลให้ได้ก่อน)

2.ทราบมวลอะตอมของธาตุที่เป็นสารประกอบนั้น มวลอะตอมทราบได้จากตารางธาตุนั่นเอง

3.ถ้าธาตุที่เป็นองค์ประกอบมีหลายอะตอม ให้ใช้จำนวนอะตอมคูณด้วยมวลอะตอมของธาตุนั้น

4.มวลโมเลกุลหาได้จาก ผลรวมของมวลอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมด

สูตร
มวลโมเลกุล = ผลรวมของมวลอะตอมในสูตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น